ERGÜL Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”
Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu
sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak,
kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.
Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve
özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler
gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak
erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik
tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları, Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları,
stajyerler veya şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.
Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere aşağıda yer
verilmektedir;
Adı, Soyadı, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi,
medeni durumu, eğitim durumu, kan gurubu, e-posta adresi, imza, mesleği, fiziksel mekân/güvenlik
görüntü kaydı, sağlık tetkikleri, sağlık raporları, eğitim değerlendirme raporları, eğitim sertifikaları, banka
hesap numarası kayıtları.
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;
Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;
• İş Kanunu, SGK, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yerine
getirilmesi,
• Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan diğer şirketler ile ilişkilerin yürütülmesi ve kişilerin hukuki
güvenliğinin temini,
• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları
faydalandırmak için, Şirketimizin ticari faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı
olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
• İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
• İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin
sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
• Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
• Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonların gerçekleştirilmesi amacıyla ve/veya
• Şirket iletişim merkezinin aranması durumunda veya internet sayfası kullanımında işlenebilecektir.
Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi;
Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler,
şubeler, iletişim merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, iletişim bilgi
formları, ödeme bilgileri, aday başvuru formları, eğitim kayıtları, sağlık tetkikleri ve sağlık raporları ve
benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya
fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin
saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları,
kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik
altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.
Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi
güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse
işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel
verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından
çıkarılacaktır.
Kişisel Verilerin aktarılması;
Kişisel verileriniz, TTK, VUK, SGK, İŞ Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu kanun çerçevesinde
çıkarılmış olan yönetmelikler ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;
• İş ilişkisi içerisinde olduğumuz şirketlere,
• Yaptığımız sözleşme dahilinde şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan 3. Kişilere ve/veya sağlık
kuruluşlarına,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye
yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
• Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve
denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın,
yurt içinde yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve
kuruluşlara aktarılabilecektir.
KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;
Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
2. İşlenmişse bilgi talep etme,
3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
6. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etme haklarına sahipsiniz.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili
talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize
iletebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile ilgili kişi bilgi talep
formunu bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ergulosgb@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik
imzalı olarak iletebilirsiniz.

İlgili Kişi Bilgi Talep Formu